Kancelaria rodzinna z ponad30 letnim doświadczeniem

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z najwyższą starannością i z największym zaangażowaniem, podchodząc indywidualnie do każdego klienta, rozumiejąc jego potrzeby.

 

 

 

 

Adwokat Gdynia, ul. Władysława IV 34A/16, Filia ul. Morska 242.
Poznaj nasza kancelarię
zjedź niżej

Blog

Najnowsze artykuły branżowe
Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć
Czytaj więcej
23.06.2022

Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć

Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt SK 3/20 stwierdził, iż nałożenie na rodzica obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi określonej kwoty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jest niezgodne z konstytucją, jeśli brak kontaktów wynika z zachowania samego dziecka - stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek jest taki, że nie matka dziecka nie ma obowiązku zmuszać dziecka do kontaktów z rodzicem. Dobrze w tym zakresie uzyskać stosowną opinię psychologiczną.

 

Należy wskazać, iż zgonie z art. 598[15] k.p.c.:
Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Zgodnie natomiast z art. 598[16] k.p.c.: Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 598[15], ze względu na zmianę okoliczności.

 

Sygnatura sprawy przed TK:  SK 3/20

Źródło: https://trybunal.gov.pl/s/sk-3-20

 

 

Słowa kluczowe:  Trybunał Konstytucyjny, adwokat, skarga, Gdynia, Gdańsk.

Rozwód
Czytaj więcej
14.05.2022

Rozwód

Rozwód - sprawy rozwodowe:

 

W sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Należy wnikliwie zbadać sytuacje w małżeństwie, ustalić czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego i czy nie ma perspektyw na odbudowę związku.

Po przeanalizowaniu sytuacji w małżeństwie należy wybrać sposób rozwodu - bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie.

Wina za rozpad pożycia małżeńskiego może pociągać za sobą obowiązek alimentacyjny dla małżonka niewinnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, zwłaszcza jeżeli nie ma małoletnich dzieci - rozwód można przeprowadzić nawet na pierwszej rozprawie. Przepisy  tzw. ustawy Covidowej umożliwiają nawet rozpoznanie sprawy o rozwód na posiedzeniu niejawnym - bez udziału stron.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie - należy przygotować się na czasochłonne postępowanie sądowe. Czas trwania takiego postępowania jest dość mocno zróżnicowany i zależy inicjatywy dowodowej jednej i drugiej strony postępowania, ale również od Sądu Okręgowego, do którego wpłynęła sprawa o rozwód.

Odstępy od jednej rozprawy do drugiej potrafią wynosić od kilku miesięcy - nawet do roku (w zależności od sądu). W przypadku Sądu Okręgowego w Gdańsku przerwy między rozprawami wynoszą około 5-6 miesięcy.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

 

 

Słowa kluczowe:  adwokat rozwodowy, sprawy rozwodowe, rozwód Gdańsk, rozwód Gdynia, adwokat od rozwodów.

Dozór elektroniczny
Czytaj więcej
14.05.2022

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny:

 

Dozór elektroniczny, a dokładniej - wykonywanie kary pozbwienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (zwana dalej SDE).

Jest to świetna alternatywa dla wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Przy dozorze elektronicznym można opuszczać miejsce zamieszkania nawet do 12 godzin dziennie.

Komu przysługuje dozór elektroniczny i jakie są warunki formalne?

Możliwym jest odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 1,5 roku.

Istotnym jest, że wymiar kary 1,5 roku - jest to wymiar maksymalny kary orzeczonej, a nie pozostałej do wykonania.

O dozór elektroniczny można ubiegać się z wolności, ale wniosek może być złożony również w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

Wniosek może złożyć skazany osobiście lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnicka - np. adwokata.

 

Warunki formalne odbywania kary pozbawawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

  1. Możliwości techniczne - tj. sprawna istalacja elektryczna w miejscu odbywania dozoru elektronicznego, a także odpowiedni zasięg sygnału GSM. W przeciwnym razie odbiornik sygnału z branzolety nie będzie mógł łączyć się za pomocą sieci GSM z centralą monitorującą. Sąd jest zobligowany, aby wysłać techników, aby ustalili, czy są odpowiednie możliwosci techniczne celem wykonywania dozoru elektronicznego.
  2. Pisemna zgoda wszystkich dorosłych domowników na odbywanie kary w SDE. Nie jest konieczna zgoda właściciela nieruchomości.
  3. Uprzednia karalność. Dla uzyskania możliwości wykonywania kary w SDE - wskazanym jest, aby skazany był przestępcą incydentalnym. Wcześniejsza karalność znacznie utrudnia uzyskanie dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.
  4. W sprawie o dozór elektroniczny - Sąd zleca również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Mile widziana jest pozytywna opinia kuratora.
  5. W przypadku, gdy skazany ubiega się o dozór elektroniczny w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności - Sąd musi zwrócić się o opinię penitencjarną do zakładu karnego.

 

 

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, adwokat Gdynia, Gdańsk, sprawy karne, sprawy karne wykonawcze.

Wszystkie wpisy

Formularz kontaktowy