Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
21.07.2022

Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

Od 30.11.20202 r. obowiązkuje art 15aa Ustawy o Policji  (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej "nakazem", lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej "zakazem".

Natychmiastowa wykonalność.

Co istotne, nakaz lub zakaz są natychmiast wykonalne. Dodatkowo Policjant w nakazie lub zakazie wskazuje obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest obowiązana zachować.

 

Dodatkowa sankcja z tytułu wykroczenia:

Zgodnie z art 66b kodeksu wykroczeń:

Kto nie stosuje się do zakazu lub nakazu - o którym mowa w art 15aa ustawy o Policji

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Zgodnie z art. 11a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249):

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

 

 

Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, niebieska karta, adwokat, Gdynia, Gdańsk, Sopot, pomoc prawna.

 

Formularz kontaktowy