Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
14.05.2022

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny, a dokładniej - wykonywanie kary pozbwienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (zwana dalej SDE).

Jest to świetna alternatywa dla wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Przy dozorze elektronicznym można opuszczać miejsce zamieszkania nawet do 12 godzin dziennie.

Komu przysługuje dozór elektroniczny i jakie są warunki formalne?

Możliwym jest odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 1,5 roku.

Istotnym jest, że wymiar kary 1,5 roku - jest to wymiar maksymalny kary orzeczonej, a nie pozostałej do wykonania.

O dozór elektroniczny można ubiegać się z wolności, ale wniosek może być złożony również w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana także kara zastępcza pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art.  43lb k.k.w. (kodeks karny wykonawczy): Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do skazanego, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b lub w art. 87 § 2 Kodeksu karnego.

 

Wniosek może złożyć skazany osobiście lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnicka - np. adwokata.

 

Warunki formalne odbywania kary pozbawawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

  1. Możliwości techniczne - tj. sprawna istalacja elektryczna w miejscu odbywania dozoru elektronicznego, a także odpowiedni zasięg sygnału GSM. W przeciwnym razie odbiornik sygnału z branzolety nie będzie mógł łączyć się za pomocą sieci GSM z centralą monitorującą. Sąd jest zobligowany, aby wysłać techników, aby ustalili, czy są odpowiednie możliwosci techniczne celem wykonywania dozoru elektronicznego.
  2. Pisemna zgoda wszystkich dorosłych domowników na odbywanie kary w SDE. Nie jest konieczna zgoda właściciela nieruchomości.
  3. Uprzednia karalność. Dla uzyskania możliwości wykonywania kary w SDE - wskazanym jest, aby skazany był przestępcą incydentalnym. Wcześniejsza karalność znacznie utrudnia uzyskanie dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.
  4. W sprawie o dozór elektroniczny - Sąd zleca również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Mile widziana jest pozytywna opinia kuratora.
  5. W przypadku, gdy skazany ubiega się o dozór elektroniczny w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności - Sąd musi zwrócić się o opinię penitencjarną do zakładu karnego.

 

 

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, adwokat Gdynia, Gdańsk, sprawy karne, sprawy karne wykonawcze.

Formularz kontaktowy