Blog

Najnowsze artykuły branżowe
Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć
Czytaj więcej
23.06.2022

Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć

Trybunał Konstytucyjny: matka nie musi płacić ojcu, którego dziecko nie chce widzieć

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt SK 3/20 stwierdził, iż nałożenie na rodzica obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi określonej kwoty za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jest niezgodne z konstytucją, jeśli brak kontaktów wynika z zachowania samego dziecka - stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Wniosek jest taki, że nie matka dziecka nie ma obowiązku zmuszać dziecka do kontaktów z rodzicem. Dobrze w tym zakresie uzyskać stosowną opinię psychologiczną.

 

Należy wskazać, iż zgonie z art. 598[15] k.p.c.:
Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Zgodnie natomiast z art. 598[16] k.p.c.: Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 598[15], ze względu na zmianę okoliczności.

 

Sygnatura sprawy przed TK:  SK 3/20

Źródło: https://trybunal.gov.pl/s/sk-3-20

 

 

Słowa kluczowe:  Trybunał Konstytucyjny, adwokat, skarga, Gdynia, Gdańsk.

Rozwód
Czytaj więcej
14.05.2022

Rozwód

Rozwód - sprawy rozwodowe:

 

W sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Należy wnikliwie zbadać sytuacje w małżeństwie, ustalić czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego i czy nie ma perspektyw na odbudowę związku.

Po przeanalizowaniu sytuacji w małżeństwie należy wybrać sposób rozwodu - bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie.

Wina za rozpad pożycia małżeńskiego może pociągać za sobą obowiązek alimentacyjny dla małżonka niewinnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, zwłaszcza jeżeli nie ma małoletnich dzieci - rozwód można przeprowadzić nawet na pierwszej rozprawie. Przepisy  tzw. ustawy Covidowej umożliwiają nawet rozpoznanie sprawy o rozwód na posiedzeniu niejawnym - bez udziału stron.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie - należy przygotować się na czasochłonne postępowanie sądowe. Czas trwania takiego postępowania jest dość mocno zróżnicowany i zależy inicjatywy dowodowej jednej i drugiej strony postępowania, ale również od Sądu Okręgowego, do którego wpłynęła sprawa o rozwód.

Odstępy od jednej rozprawy do drugiej potrafią wynosić od kilku miesięcy - nawet do roku (w zależności od sądu). W przypadku Sądu Okręgowego w Gdańsku przerwy między rozprawami wynoszą około 5-6 miesięcy.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

 

 

Słowa kluczowe:  adwokat rozwodowy, sprawy rozwodowe, rozwód Gdańsk, rozwód Gdynia, adwokat od rozwodów.

Dozór elektroniczny
Czytaj więcej
14.05.2022

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny:

 

Dozór elektroniczny, a dokładniej - wykonywanie kary pozbwienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (zwana dalej SDE).

Jest to świetna alternatywa dla wykonywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Przy dozorze elektronicznym można opuszczać miejsce zamieszkania nawet do 12 godzin dziennie.

Komu przysługuje dozór elektroniczny i jakie są warunki formalne?

Możliwym jest odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze 1,5 roku.

Istotnym jest, że wymiar kary 1,5 roku - jest to wymiar maksymalny kary orzeczonej, a nie pozostałej do wykonania.

O dozór elektroniczny można ubiegać się z wolności, ale wniosek może być złożony również w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

Wniosek może złożyć skazany osobiście lub przy pomocy profesjonalnego pełnomocnicka - np. adwokata.

 

Warunki formalne odbywania kary pozbawawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego:

 1. Możliwości techniczne - tj. sprawna istalacja elektryczna w miejscu odbywania dozoru elektronicznego, a także odpowiedni zasięg sygnału GSM. W przeciwnym razie odbiornik sygnału z branzolety nie będzie mógł łączyć się za pomocą sieci GSM z centralą monitorującą. Sąd jest zobligowany, aby wysłać techników, aby ustalili, czy są odpowiednie możliwosci techniczne celem wykonywania dozoru elektronicznego.
 2. Pisemna zgoda wszystkich dorosłych domowników na odbywanie kary w SDE. Nie jest konieczna zgoda właściciela nieruchomości.
 3. Uprzednia karalność. Dla uzyskania możliwości wykonywania kary w SDE - wskazanym jest, aby skazany był przestępcą incydentalnym. Wcześniejsza karalność znacznie utrudnia uzyskanie dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.
 4. W sprawie o dozór elektroniczny - Sąd zleca również wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Mile widziana jest pozytywna opinia kuratora.
 5. W przypadku, gdy skazany ubiega się o dozór elektroniczny w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności - Sąd musi zwrócić się o opinię penitencjarną do zakładu karnego.

 

 

Słowa kluczowe: dozór elektroniczny, adwokat Gdynia, Gdańsk, sprawy karne, sprawy karne wykonawcze.

Podział majątku małżeńskiego
Czytaj więcej
14.05.2022

Podział majątku małżeńskiego

Podział majątku małżeńskiego:

 

Podział majątku małżeńskiego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przeprowadzany jest przez sąd rejonowy.

W sprawie o rozwód sądy okręgowe w praktyce nie dokonują podziału majątku małżeńskiego - nawet na zgody wniosek stron.

Aby możliwym był podział majątku małżeńskiego - musi ustać wspólność majątkowa małżeńska.

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje - albo z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo w wyniku powstania rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą wprowadzić rozdzielność majątkową albo na mocy aktu notarialnego zawartego przed notariuszem abo w wyniku orzeczenia sądu rejonowego. 

Sąd może orzec rozdzielność majątkową - również z datą wsteczną (określoną datą przed złożeniem pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej).

 

Wracając do podziału majątku - sąd w ramach tego postępowania zobligowany jest do dokonanie całkowitego podziału majątku małżeńskiego, obejmującego m.in.:

 • nieruchomości
 • aktywa na rachunkach bankowych
 • pojazdy mechaniczne
 • ruchomości - m.in. wyposażenie domu

Zasadą jest, iż każdy małżonek ma równy udział w majątku małżeńskim. Jednakże w ramach sprawy o podział majątku małżeńskiego - możliwym jest m.in.:

 • żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku małżeńskim

Możliwym jest również bardziej złożone rozliczenia między małżonkami, m.in.:

 • rozliczenie nakładu z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny;
 • rozliczenie nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka.

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku małżeńskiego wynosi 1000 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

 

Słowa kluczowe: podział majątku małżeńskiego, adwokat, Gdynia, Gdańsk, podział majątku dorobkowego.

Alimenty
Czytaj więcej
14.05.2022

Alimenty

Alimenty:

 

Alimenty - renta alimentacyjna - jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania innej osobie, a dokładniej obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, taki obowiązek może również zaistnieć między małżonkami (byłymi małżonkami).

Najczęściej mamy do czynienia z obowiązekiem alimentacyjnym rodziców wobec dziecka.

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.): Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych:
Zgodnie z art 135 k.r.o.: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Możliwym jest dobrowolne uzgodnienie wysokości alimentów np. między rodzicami małoleniego dziecka - np. w formie aktu notarialnego.

W przypadku braku zgody między rodzicami dziecka koniecznym staje się rozstrzygnięcie sprawy przez  Sąd Rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka - uprawnionego do alimentów.

W ramach tego postępowania sądowego - małoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy (najcześciej jeden z rodziców).

W tym postępowaniu strona uprawniona do alimentów musi wykazać wysokość swoich usprawiedliwionych, koniecznych miesięcznych kosztów utrzymania, natomiast strona zobowiązana do alimentów winna przedstawić swoją sytuację majątkową.

Z zestawienia powyższych dwóch wypadkowych - sąd ustala jakie są należne alimenty.

Sprawa o alimenty może trwać dłuższy okres, dlatego koniecznym jest złożenia wraz z pozwem o alimenty - wniosku o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu.

Raz ustalone alimenty nie trwają wiecznie, możliwym jest ich modyfikacja w czasie.

Zgodnie z art. 138 kro: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Pozew o ustalenie lub podwyższenie obowiązku alimentacyjnego jest wolny od opłat sądowych. 

Podstawa prawna: art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

Słowa kluczowe:  alimenty, pozew o alimenty, adwokat, Gdynia, Gdańsk, podwyższenie alimentów, alimenty na dziecko, alimenty od męża.

Formularz kontaktowy