Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
14.05.2022

Alimenty

Alimenty

Alimenty - renta alimentacyjna - jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania innej osobie, a dokładniej obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, taki obowiązek może również zaistnieć między małżonkami (byłymi małżonkami).

Najczęściej mamy do czynienia z obowiązekiem alimentacyjnym rodziców wobec dziecka.

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.): Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych:
Zgodnie z art 135 k.r.o.: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

Możliwym jest dobrowolne uzgodnienie wysokości alimentów np. między rodzicami małoleniego dziecka - np. w formie aktu notarialnego.

W przypadku braku zgody między rodzicami dziecka koniecznym staje się rozstrzygnięcie sprawy przez  Sąd Rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania dziecka - uprawnionego do alimentów.

W ramach tego postępowania sądowego - małoletniego reprezentuje przedstawiciel ustawowy (najcześciej jeden z rodziców).

W tym postępowaniu strona uprawniona do alimentów musi wykazać wysokość swoich usprawiedliwionych, koniecznych miesięcznych kosztów utrzymania, natomiast strona zobowiązana do alimentów winna przedstawić swoją sytuację majątkową.

Z zestawienia powyższych dwóch wypadkowych - sąd ustala jakie są należne alimenty.

Sprawa o alimenty może trwać dłuższy okres, dlatego koniecznym jest złożenia wraz z pozwem o alimenty - wniosku o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu.

Raz ustalone alimenty nie trwają wiecznie, możliwym jest ich modyfikacja w czasie.

Zgodnie z art. 138 kro: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Pozew o ustalenie lub podwyższenie obowiązku alimentacyjnego jest wolny od opłat sądowych. 

Podstawa prawna: art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

Słowa kluczowe:  alimenty, pozew o alimenty, adwokat, Gdynia, Gdańsk, podwyższenie alimentów, alimenty na dziecko, alimenty od męża.

Formularz kontaktowy