Kancelaria rodzinna z ponad30 letnim doświadczeniem

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z najwyższą starannością i z największym zaangażowaniem, podchodząc indywidualnie do każdego klienta, rozumiejąc jego potrzeby.

 

Adwokat Adam Dubyna, Małgorzata Dubyna, Mateusz Dubyna - Kancelaria Adwokacka Gdynia, ul. Władysława IV 34A/16 oraz ul. Morska 242 w Gdyni.

 

Poznaj nasza kancelarię
zjedź niżej

Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał pracę adwokata Mateusza Dubyna
Czytaj więcej
27.03.2024

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał pracę adwokata Mateusza Dubyna

Adwokat Mateusz Dubyna był obrońcą przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o usiłowanie zabójstwa - tj. o czyn określony w art 148 kodeksu karnego.

 

Zgodnie z art. 148 § 1 kodeksu karnego -  Kto zabija człowieka,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

 

W wyniku podjętych licznych działań ze strony adwokata - podjęcie dużej inicjatywy dowodowej, zgłoszenie licznych wniosków dowodowych, przeprowadzenie przesłuchań oskarżonego, pokrzywdzonej i świadków, aż wreszcie wygłoszenie mowy końcowej na wysokim poziome - udało się przekonać Sąd Okręgowy w Gdańsku, iż działania oskarżonego nie wyczerpały znamiona usiłowania zabójstwa.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że ciosy nożem w klatkę piersiową - nie wyczerpują znamion czynu zabronionego - zabójstwa i zmienił zgodnie ze stanowiskiem obrońcy adwokata Mateusza Dubyna kwalifikację prawnę czynu na art 157 § 1 kodeksu karnego w związku z art 160 § 1 kodeksu karnego - tj. wyrządzenie pokrzydzonej średniego uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia.

Sąd w konsekwencji orzekł karę pozbawienia wolności - kilkukrotnie niższą  niż dolna granica pozbawienia wolności określona w art 148 kodeksu karnego.

 

Co istotne - Sąd uznał, że adwokat Mateusz Dubyna wyazał się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w sprawie, i ze względu na wkład adwokata dla rozstrzygnięcia sprawy - Sąd przychylił się do podwyższenia wynagrodzenia adwokata i to dwukrotnie.

 

 

 

Słowa kluczowe:  adwokat, obrona, zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Procedura Ułaskawienia przez Prezydenta RP
Czytaj więcej
23.02.2024

Procedura Ułaskawienia przez Prezydenta RP

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Dubyna, Małgorzata Dubyna i Adama Dubyna mają również doświadczenie w postępowaniach o ułaskawienie przed Prezydentem RP.

W niniejszym artykule dodajemy przykładową decyzję Prezydenta RP - podjętą na skutek uzasadnionego wniosku sporządzonego przez naszą kancelarie.

 

Kilka słów o procedurze ułaskawienia:

Zgodnie z art. 139 Konstytucji - Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

 

Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

 

Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP, w tym także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego.

Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia.

Akt łaski – jako konstytucyjnie określona kompetencja Głowy Państwa – nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym Prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez Głowę Państwa. Decyzję w przedmiocie stosowania prawa łaski – ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa – Prezydent podejmuje samodzielnie.

Art. 144 ust. 2 Konstytucji umieszcza stosowanie prawa łaski w katalogu prerogatyw Głowy Państwa, zwalniając ten akt z konieczności udzielenia kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów. Akt łaski, jako prerogatywa prezydencka, nie podlega kontroli.

 

Postępowanie ułaskawieniowe po uprawomocnieniu się wyroku na podstawie Kodeksu postępowania karnego

Prezydent RP podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania (lub niezastosowania) ułaskawienia po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi osoby skazanej (m.in.: aktami sądowymi, a w szczególności treścią wyroku, jego uzasadnieniem, wywiadami środowiskowymi, opiniami administracji z zakładów karnych, opiniami sądów, wnioskiem Prokuratora Generalnego).

Prośby o ułaskawienie przekazuje się na podstawie art. 565 § 2 K.p.k. Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. (tzw. „tryb pierwszy”) albo w trybie art. 567 § 2 K.p.k. (tzw. „tryb drugi – prezydencki, z urzędu”).

 

Tryb pierwszy polega na przekazaniu prośby o ułaskawienie do Prokuratora Generalnego, który następnie przesyła ją do sądu, który wydał w danej sprawie wyrok. Jeżeli w danej sprawie orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną, to przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy wraz ze swoją opinią, a w razie negatywnej opinii pozostawia prośbę bez dalszego biegu.

 

Tryb drugi polega również na przekazaniu prośby skazanego o ułaskawienie do sądu jak w trybie pierwszym z tym, że negatywne zaopiniowanie prośby przez sąd nie powoduje pozostawienia prośby bez biegu. Nadanie biegu prośbie w „trybie drugim” ma miejsce wówczas, gdy z treści prośby wynika uzasadnione przypuszczenie, że skazany może zasługiwać na łaskę z następujących powodów, np.:

 • odbycia znacznej części kary pozbawienia wolności,
 • bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej
 • nienagannej opinii środowiskowej, czy zakładu karnego,
 • znacznego upływu czasu od popełnienia przestępstwa,
 • wielokrotnego pozostawiania przez sądy prośby bez dalszego biegu i tym samym uniemożliwienie Prezydentowi RP rozpatrzenia danej sprawy,
 • naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Nadanie prośbie skazanego biegu w „trybie drugim” nie przesądza jednak o decyzji Prezydenta RP dotyczącej ułaskawienia. Prezydent – po analizie wszystkich przedstawionych dokumentów – podejmuje merytoryczną decyzję w sprawie ułaskawienia, pozytywną bądź negatywną.

 

Informacja o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego:

 • wyrokiem z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1387);
 • wyrokiem z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1255);
 • postanowieniem z dnia 2 czerwca 2023 r. sygn. akt Kpt 1/17 (M.P. z 2023 r. poz. 549)

Prerogatywa Prezydenta RP wykonywana na podstawie art. 139 Konstytucji RP obejmuje zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie Konstytucji w postaci aktu abolicji indywidualnej. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją Prezydenta RP wywołującą ostateczne skutki prawne.

Na podstawie art. 190 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 

 

Źródło:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/prawo-laski

Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego
Czytaj więcej
17.10.2023

Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Dubyna, adwokat Mateusz Dubyna i  adwokat Adam Dubyna – poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy.

 

Miejsce: Gdynia, centrum, ul. Władysława IV 34A/16.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego przy zróżnicowanych projektach prawnych,
 • możliwość analizy zagadnień z różnych dziedzin prawa,
 • zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego,
 • stabilne i jasne warunki współpracy,
 • współpraca w kancelarii rodzinnej, w przyjemnej i życzliwej atmosferze,
 • zatrudnienie w oparciu o patronat, umowę o pracę, zlecenie bądź b2b - w pełnym bądź częściowym wymiarze.
   

Czego oczekujemy:

 • adekwatnej znajomości przepisów w zakresie prawa cywilnego, karnego i gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów procedury cywilnej i karnej,
 • biegłej obsługi programów Legalis, Lex oraz MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, terminowości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętności samodzielnego działania,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.
   

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych i wniosków, analiz prawnych i umów – w zakresie wszystkich dziedzin prawa,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami - w przypadku aplikantów posiadających uprawnienia,
 • bieżący kontakt z sądami, urzędami oraz Klientami,
 • czynności organizacyjne i biurowe, w tym obsługa korespondencji oraz prowadzenie kalendarza.
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

biuro@adwokatdubyna.pl

Wszystkie wpisy

Formularz kontaktowy