Kancelaria rodzinna z ponad30 letnim doświadczeniem

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z najwyższą starannością i z największym zaangażowaniem, podchodząc indywidualnie do każdego klienta, rozumiejąc jego potrzeby.

 

Adwokat Adam Dubyna, Małgorzata Dubyna, Mateusz Dubyna - Kancelaria Adwokacka Gdynia, ul. Władysława IV 34A/16 oraz ul. Morska 242 w Gdyni.

 

Poznaj nasza kancelarię
zjedź niżej

Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
Procedura Ułaskawienia przez Prezydenta RP
Czytaj więcej
23.02.2024

Procedura Ułaskawienia przez Prezydenta RP

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Dubyna, Małgorzata Dubyna i Adama Dubyna mają również doświadczenie w postępowaniach o ułaskawienie przed Prezydentem RP.

W niniejszym artykule dodajemy przykładową decyzję Prezydenta RP - podjętą na skutek uzasadnionego wniosku sporządzonego przez naszą kancelarie.

 

Kilka słów o procedurze ułaskawienia:

Zgodnie z art. 139 Konstytucji - Prezydent RP stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

 

Prezydent RP stosuje prawo łaski w szczególności wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych.

 

Możliwe jest zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie art.139 Konstytucji RP, w tym także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej, co potwierdza orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Konstytucyjne pojęcie prawa łaski jest pojemniejsze znaczeniowo od pojęcia ułaskawienia odnoszącego się do procedury przewidzianej w Kodeksie postępowania karnego.

Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe, a ich represyjny charakter znacznie przekracza poziom zamierzony przez sąd, gdy wymagają tego względy humanitaryzmu i sprawiedliwości, a nie można uczynić im zadość w drodze postępowania sądowego oraz gdy występują wyjątkowe, nieznane dotąd wydarzenia.

Akt łaski – jako konstytucyjnie określona kompetencja Głowy Państwa – nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym Prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez Głowę Państwa. Decyzję w przedmiocie stosowania prawa łaski – ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa – Prezydent podejmuje samodzielnie.

Art. 144 ust. 2 Konstytucji umieszcza stosowanie prawa łaski w katalogu prerogatyw Głowy Państwa, zwalniając ten akt z konieczności udzielenia kontrasygnaty przez Prezesa Rady Ministrów. Akt łaski, jako prerogatywa prezydencka, nie podlega kontroli.

 

Postępowanie ułaskawieniowe po uprawomocnieniu się wyroku na podstawie Kodeksu postępowania karnego

Prezydent RP podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania (lub niezastosowania) ułaskawienia po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi osoby skazanej (m.in.: aktami sądowymi, a w szczególności treścią wyroku, jego uzasadnieniem, wywiadami środowiskowymi, opiniami administracji z zakładów karnych, opiniami sądów, wnioskiem Prokuratora Generalnego).

Prośby o ułaskawienie przekazuje się na podstawie art. 565 § 2 K.p.k. Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. (tzw. „tryb pierwszy”) albo w trybie art. 567 § 2 K.p.k. (tzw. „tryb drugi – prezydencki, z urzędu”).

 

Tryb pierwszy polega na przekazaniu prośby o ułaskawienie do Prokuratora Generalnego, który następnie przesyła ją do sądu, który wydał w danej sprawie wyrok. Jeżeli w danej sprawie orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną, to przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy wraz ze swoją opinią, a w razie negatywnej opinii pozostawia prośbę bez dalszego biegu.

 

Tryb drugi polega również na przekazaniu prośby skazanego o ułaskawienie do sądu jak w trybie pierwszym z tym, że negatywne zaopiniowanie prośby przez sąd nie powoduje pozostawienia prośby bez biegu. Nadanie biegu prośbie w „trybie drugim” ma miejsce wówczas, gdy z treści prośby wynika uzasadnione przypuszczenie, że skazany może zasługiwać na łaskę z następujących powodów, np.:

 • odbycia znacznej części kary pozbawienia wolności,
 • bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej
 • nienagannej opinii środowiskowej, czy zakładu karnego,
 • znacznego upływu czasu od popełnienia przestępstwa,
 • wielokrotnego pozostawiania przez sądy prośby bez dalszego biegu i tym samym uniemożliwienie Prezydentowi RP rozpatrzenia danej sprawy,
 • naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Nadanie prośbie skazanego biegu w „trybie drugim” nie przesądza jednak o decyzji Prezydenta RP dotyczącej ułaskawienia. Prezydent – po analizie wszystkich przedstawionych dokumentów – podejmuje merytoryczną decyzję w sprawie ułaskawienia, pozytywną bądź negatywną.

 

Informacja o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego:

 • wyrokiem z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1387);
 • wyrokiem z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1255);
 • postanowieniem z dnia 2 czerwca 2023 r. sygn. akt Kpt 1/17 (M.P. z 2023 r. poz. 549)

Prerogatywa Prezydenta RP wykonywana na podstawie art. 139 Konstytucji RP obejmuje zastosowanie prawa łaski bezpośrednio na podstawie Konstytucji w postaci aktu abolicji indywidualnej. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją Prezydenta RP wywołującą ostateczne skutki prawne.

Na podstawie art. 190 Konstytucji RP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 

 

Źródło:  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/prawo-laski

Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego
Czytaj więcej
17.10.2023

Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Dubyna, adwokat Mateusz Dubyna i  adwokat Adam Dubyna – poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy.

 

Miejsce: Gdynia, centrum, ul. Władysława IV 34A/16.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego przy zróżnicowanych projektach prawnych,
 • możliwość analizy zagadnień z różnych dziedzin prawa,
 • zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego,
 • stabilne i jasne warunki współpracy,
 • współpraca w kancelarii rodzinnej, w przyjemnej i życzliwej atmosferze,
 • zatrudnienie w oparciu o patronat, umowę o pracę, zlecenie bądź b2b - w pełnym bądź częściowym wymiarze.
   

Czego oczekujemy:

 • adekwatnej znajomości przepisów w zakresie prawa cywilnego, karnego i gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów procedury cywilnej i karnej,
 • biegłej obsługi programów Legalis, Lex oraz MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, terminowości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętności samodzielnego działania,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.
   

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych i wniosków, analiz prawnych i umów – w zakresie wszystkich dziedzin prawa,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami - w przypadku aplikantów posiadających uprawnienia,
 • bieżący kontakt z sądami, urzędami oraz Klientami,
 • czynności organizacyjne i biurowe, w tym obsługa korespondencji oraz prowadzenie kalendarza.
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

biuro@adwokatdubyna.pl

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie
Czytaj więcej
17.10.2023

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie

W ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zarządziła zatrzymanie 9 osób z terenu Trójmiasta podejrzanych o korupcję (sprzedajność) i fałsz intelektualny. O 6 nad ranem 27 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jednocześnie zatrzymało 9 podejrzanych, których natychmiast przewieźli konwojami do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zarzuty są poważne – art. 228 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także art. 271 § 3 k.k.

 

Uśmiech na załączonej fotografii nie jest przypadkowy – to uśmiech triumfu. Dzięki podjęciu odpowiedniej obrony adwokat Mateusz Dubyna doprowadził do zwolnienia zatrzymanego klienta. Nie było łatwo – wobec ciężkich zarzutów korupcyjnych i fałszerskich klient był zatrzymany na 48 godzin, a także były podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Czynności procesowe trwały dwa dni. Drugiego dnia po trudnej walce i odpowiedniej argumentacji – adwokat  Mateusz Dubyna wygrał tą walkę, klient uniknął tymczasowego aresztowania i adwokat wracał wraz ze swoim klientem do Gdyni - z tarczą.  

 

Zadowolenie klienta i efekty pracy jest dla naszej Kancelarii podstawą.

 

Należy w tym miejscu przywołać podstawy prawne zarzutów, jakie zostały wymienione w niniejszym artykule:

Art. 228 kodeksu karnego [Sprzedajność]

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Art. 271 kodeksu karnego [Fałsz intelektualny]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: obrona w sprawie o korupcję i fałsz intelektualny, korupcja, sprzedajność, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Adwokat, Kancelaria Adwokacka, obrońca.

Wszystkie wpisy

Formularz kontaktowy