Kancelaria rodzinna z ponad30 letnim doświadczeniem

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z najwyższą starannością i z największym zaangażowaniem, podchodząc indywidualnie do każdego klienta, rozumiejąc jego potrzeby.

 

Adwokat Adam Dubyna, Małgorzata Dubyna, Mateusz Dubyna - Kancelaria Adwokacka Gdynia, ul. Władysława IV 34A/16 oraz ul. Morska 242 w Gdyni.

 

Poznaj nasza kancelarię
zjedź niżej

Blog

Najnowsze artykuły z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i gospodarczego
Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego
Czytaj więcej
17.10.2023

Oferta pracy dla aplikanta adwokackiego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Dubyna, adwokat Mateusz Dubyna i  adwokat Adam Dubyna – poszukuje aplikanta adwokackiego do stałej współpracy.

 

Miejsce: Gdynia, centrum, ul. Władysława IV 34A/16.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego przy zróżnicowanych projektach prawnych,
 • możliwość analizy zagadnień z różnych dziedzin prawa,
 • zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego,
 • stabilne i jasne warunki współpracy,
 • współpraca w kancelarii rodzinnej, w przyjemnej i życzliwej atmosferze,
 • zatrudnienie w oparciu o patronat, umowę o pracę, zlecenie bądź b2b - w pełnym bądź częściowym wymiarze.
   

Czego oczekujemy:

 • adekwatnej znajomości przepisów w zakresie prawa cywilnego, karnego i gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów procedury cywilnej i karnej,
 • biegłej obsługi programów Legalis, Lex oraz MS Office,
 • dobrej organizacji pracy, terminowości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętności samodzielnego działania,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B.
   

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie pism procesowych i wniosków, analiz prawnych i umów – w zakresie wszystkich dziedzin prawa,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami - w przypadku aplikantów posiadających uprawnienia,
 • bieżący kontakt z sądami, urzędami oraz Klientami,
 • czynności organizacyjne i biurowe, w tym obsługa korespondencji oraz prowadzenie kalendarza.
   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

biuro@adwokatdubyna.pl

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie
Czytaj więcej
17.10.2023

Obrona w sprawie korupcji - sprzedajność - fałsz intelektualny przed Prokuraturą Okręgową w Szczecinie

W ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zarządziła zatrzymanie 9 osób z terenu Trójmiasta podejrzanych o korupcję (sprzedajność) i fałsz intelektualny. O 6 nad ranem 27 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jednocześnie zatrzymało 9 podejrzanych, których natychmiast przewieźli konwojami do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Zarzuty są poważne – art. 228 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., a także art. 271 § 3 k.k.

 

Uśmiech na załączonej fotografii nie jest przypadkowy – to uśmiech triumfu. Dzięki podjęciu odpowiedniej obrony adwokat Mateusz Dubyna doprowadził do zwolnienia zatrzymanego klienta. Nie było łatwo – wobec ciężkich zarzutów korupcyjnych i fałszerskich klient był zatrzymany na 48 godzin, a także były podstawy do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Czynności procesowe trwały dwa dni. Drugiego dnia po trudnej walce i odpowiedniej argumentacji – adwokat  Mateusz Dubyna wygrał tą walkę, klient uniknął tymczasowego aresztowania i adwokat wracał wraz ze swoim klientem do Gdyni - z tarczą.  

 

Zadowolenie klienta i efekty pracy jest dla naszej Kancelarii podstawą.

 

Należy w tym miejscu przywołać podstawy prawne zarzutów, jakie zostały wymienione w niniejszym artykule:

Art. 228 kodeksu karnego [Sprzedajność]

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Art. 271 kodeksu karnego [Fałsz intelektualny]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

 

 

Słowa kluczowe: obrona w sprawie o korupcję i fałsz intelektualny, korupcja, sprzedajność, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Adwokat, Kancelaria Adwokacka, obrońca.

Rewolucja w pozasądowej kompensacji szkód powstałych na skutek zdarzeń medycznych - odszkodowanie za błąd medyczny
Czytaj więcej
30.08.2023

Rewolucja w pozasądowej kompensacji szkód powstałych na skutek zdarzeń medycznych - odszkodowanie za błąd medyczny

Prezydent podpisał ustawę z 16.6.2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem wprowadzanych zmian jest wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń medycznych. Przepisy ustawy przewidują istotne zmiany systemowe w dochodzeniu rekompensaty pieniężnej za szkody powstałe podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach.
Przepisy zmieniające ustawę z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876) wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia (Prezydent podpisał ustawę 4.8.2023 r.);

Nowe przepisy przewidują likwidację dotychczas funkcjonujących wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Opinie w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków będą wydawane przez Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta;
Kompetencję do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego należą do Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji administracyjnej;
Świadczenia kompensacyjne finansowane będą z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – państwowego funduszu celowego, zasilanego w głównej mierze przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
Postępowanie o przyznanie świadczenia kompensacyjnego pozostanie alternatywną ścieżką do uzyskania rekompensaty w odniesieniu do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia na drodze cywilnoprawnej.
Likwidacja dotychczasowych komisji wojewódzkich
Ustawa przewiduje likwidację działających obecnie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych od 1.7.2024 r. Kadencja komisji, która upływa w 2023 r., zostanie przedłużona na mocy ustawy do czasu likwidacji komisji. Ustawa zapewnia możliwość złożenia do wojewódzkich komisji wniosków o ustalenie zdarzeń medycznych na zasadach dotychczasowych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – dla zdarzeń medycznych mających miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak wnioskodawca już po wejściu ustawy w życie dowie się o skutkach zdarzenia medycznego zaistniałego przed dniem jej wejścia w życie, uprawniony będzie do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego na nowych zasadach.

Postępowania toczące się przed komisjami wojewódzkimi, które nie zostaną zakończone do 30.6.2024 r., przejęte zostaną do prowadzenia przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Decyzję w kwestii przyznania świadczenia podejmie Rzecznik Praw Pacjenta
Kompetencję do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego przepisy ustawy przypisują Rzecznikowi Praw Pacjenta. Wsparcia udzielać będzie działający przy Rzeczniku Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, do którego zadań należy wydawanie w toku postępowania opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. Po zasięgnięciu opinii Zespołu, Rzecznik rozstrzygnie sprawę w drodze decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie kompensacyjne i ustalającej jego wysokość albo odmawiającej przyznania świadczenia kompensacyjnego. Od decyzji Rzecznika wnioskodawcy przysługiwać będzie odwołanie do Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych
Środki na sfinansowanie świadczeń kompensacyjnych pochodzić mają z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych jako państwowego funduszu celowego, który utworzony zostanie na mocy ustawy w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych. Środki przekazywane będą do Funduszu Kompensacyjnego corocznie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie odpisu od planowanych na dany rok należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dodatkowo Fundusz Kompensacyjny zasilały będą m.in. opłaty wnoszone przez wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego lub odwołania od decyzji Rzecznika kończącej postępowanie o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Dysponentem Funduszu Kompensacyjnego ustawodawca uczynił Rzecznika, który zobowiązany będzie do sporządzania rocznego planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania z wykonania planu rocznego.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź
Na jakie kwoty może liczyć poszkodowany
Ustawa wprowadza przedziały kwotowe, w granicach których ustalana będzie wysokość świadczenia kompensacyjnego, wynosząca w odniesieniu do jednego wnioskodawcy z tytułu jednego zdarzenia medycznego – w przypadku:

zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – od 2.000 zł do 200.000 zł,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2.000 zł do 200.000 zł,
śmierci pacjenta – od 20.000 zł do 100.000 zł.
Przepisy ustawy przewidują coroczną waloryzację wskazanych wartości kwotowych.

Sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego zostanie określony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, w drodze rozporządzenia.

Świadczenie kompensacyjne jako alternatywa
Przepisy ustawy utrzymują alternatywny charakter postępowania o świadczenie kompensacyjne w stosunku do postępowań o rekompensatę pieniężną za doznaną szkodę, przysługującą na drodze cywilnoprawnej, jednocześnie doprecyzowując wzajemne relacje między postępowaniami. Ustawa przewiduje, że postępowania w sprawie świadczenia kompensacyjnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, w przypadku gdy w związku ze zdarzeniem medycznym prawomocnie osądzona została sprawa o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie albo gdy postępowanie o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie jest w toku. Podobnie jest w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał już rekompensatę w formie odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za szkodę (w tym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), jak również gdy sąd orzekł na rzecz wnioskodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązkę. Z tego względu ustawodawca wymaga od wnioskodawcy, aby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego złożył oświadczenia, że w sprawie objętej wnioskiem nie toczy się, ani nie zostało prawomocnie zakończone postępowanie sądowe w przedmiocie przyznania rekompensaty z tytułu doznanej szkody, jak również oświadczenie o nieuzyskaniu rekompensaty finansowej od osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Świadczenie kompensacyjne (jako świadczenie o charakterze administracyjnym) również pozostaje alternatywne w odniesieniu do świadczeń, jakich wnioskodawca mógłby domagać się na drodze cywilnoprawnej. Wnioskodawca zobowiązany jest bowiem w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego oraz ustaleniu jego wysokości złożyć Rzecznikowi oświadczenie o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego bądź rezygnacji z jego przyjęcia. Złożenie oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego ustawa zrównuje ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne mogących wynikać ze zdarzenia medycznego w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

 

Jest to artykuł Systemu Legalis:

https://legalis.pl/rewolucja-w-pozasadowej-kompensacji-szkod-powstalych-na-skutek-zdarzen-medycznych/

Wszystkie wpisy

Formularz kontaktowy